Про науковий журнал «Екологічні нотатки»

titul-ecological-bulletin“Екологічні нотатки” – наукове періодичне видання, засновником та правовласником якого є Луцький національний технічний університет.

Свідоцтво державної реєстрації КВ 21159-10959Р
ISSN 2410-7921
Key title: Ekologìčnì notatki
Parallel title: Ecological bulletin

Перший номер “Екологічних нотаток” вийшов у світ у 2015 р.

Основне тематичне спрямування журналу – проблеми екології та раціонального природокористування. Наукове обличчя журналу визначається насамперед оригінальними повідомленнями, які відображають результати конкретних досліджень авторів.

На сторінках видання висвітлюється інформація про результати наукових досліджень і науково-дослідних розробок у галузі збалансованого природокористування, екологічної безпеки, ресурсозбереження, агроекології, біорозмаїття, функціонування заповідних територій.Журнал висвітлює найважливіші екологічні проблеми, пов’язані з раціональним використанням природних ресурсів. Значне місце в журналі надається працям з науково обґрунтованого екологічного прогнозування, з оцінки впливу виробництва на природне середовище, з аналізу радіоактивного забруднення унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

В “Екологічних нотатках” публікуються статті як вітчизняних, так і зарубіжних вчених.
Сфера розповсюдження видання – загальнодержавна. Читачами є науковці, дослідники,
спеціалісти академічних і галузевих інститутів, викладачі вищих навчальних
закладів, вчителі, студенти, інші фахівці, які цікавляться питаннями екології та захисту довкілля.

Вимоги до оформлення статей для друку у науковому журналі «Екологічні нотатки»:

 – загальний обсяг статті – від 4 до 10-и  повних сторінок формату А4;
– шрифт – Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац 1,25см;
– поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см;
– сторінки не нумеруються, текст набирається без переносів;

Компонування статті:

1) УДК (по лівому краю);

2) назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру;

3) нижче по центру прізвище та ініціали автора (авторів). Далі вказують науковий ступінь, вчене звання, посаду. У наступному рядку зазначають повну назву установи.

4) анотації українською мовою (не менше 50 слів), російською та англійською мовами (не менше 200 слів), ключові слова до них; назву статті та прізвище, ім’я авторів англійською мовою.

Анотації повинні бути: інформативними (не містити загальних слів); змістовними (відображати основний зміст статті та її структуру, надавати результати досліджень); написані якісною мовою.

5) основний текст статті із обов’язковим виділенням основних пунктів – актуальність, мета та завдання, аналіз попередніх публікацій, матеріали й методи, основні результати, висновки;

6) список використаних джерел. Література друкується в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних стандартів.

Статті оформляти в редакторі Word у вигляді файлу з розширенням  .doc. або docx.

Студенти та аспіранти також подають рецензію провідного фахівця/наукового керівника.

За додатковою інформацією звертатися:

(0332)–74-61-35 – кафедра екології Луцького національного технічного університету; e@lntu.edu.ua

Залишити відповідь